ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

ชื่อโรงเรียน โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล)
ที่ตั้ง 104 ถนนพระแก้ว ต.เวียงเหนือ อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-217217
โทรสาร 054-217217
ชื่อเว็บไซต์ https://sanmuengmoont1lp.ac.th
เขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาลำปาง เขต 1
สังกัด สำนักการศึกษา เทศบาลนครลำปาง
กระทรวงต้นสังกัด กระทรวงมหาดไทย
เปิดสอนตั้งแต่ชั้น อ.1 - ป.6
จำนวนนักเรียนชาย 181
จำนวนนักเรียนหญิง 162
จำนวนนักเรียนทั้งหมด 343
จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 30
ชื่อผู้อำนวยการ นางสาวจงกลณีย์ ยะย่าเป้า