คณะครู นักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 จัดกิจกรรมโครงการเปิดโลกกว้างสู่การเรียนรู้ ณ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย สถาบันคชบาลแห่งชาติ

16 มิถุนายน 2565 : คณะครู นักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 จัดกิจกรรมโครงการเปิดโลกกว้างสู่การเรียนรู้ ณ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ เพื่อเป็นการเรียนรู้วิถีชีวิตช้าง การดูแลรักษาช้าง รวมถึงแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับช้างมากมาย
20220627052920.jpg -  คณะครู นักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 จัดกิจกรรมโครงการเปิดโลกกว้างสู่การเรียนรู้ ณ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย สถาบันคชบาลแห่งชาติ | https://sanmuengmoont1lp.ac.th 20220627052921.jpg -  คณะครู นักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 จัดกิจกรรมโครงการเปิดโลกกว้างสู่การเรียนรู้ ณ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย สถาบันคชบาลแห่งชาติ | https://sanmuengmoont1lp.ac.th 20220627052922.jpg -  คณะครู นักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 จัดกิจกรรมโครงการเปิดโลกกว้างสู่การเรียนรู้ ณ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย สถาบันคชบาลแห่งชาติ | https://sanmuengmoont1lp.ac.th 20220627052923.jpg -  คณะครู นักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 จัดกิจกรรมโครงการเปิดโลกกว้างสู่การเรียนรู้ ณ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย สถาบันคชบาลแห่งชาติ | https://sanmuengmoont1lp.ac.th 20220627052925.jpg -  คณะครู นักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 จัดกิจกรรมโครงการเปิดโลกกว้างสู่การเรียนรู้ ณ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย สถาบันคชบาลแห่งชาติ | https://sanmuengmoont1lp.ac.th 20220627052926.jpg -  คณะครู นักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 จัดกิจกรรมโครงการเปิดโลกกว้างสู่การเรียนรู้ ณ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย สถาบันคชบาลแห่งชาติ | https://sanmuengmoont1lp.ac.th 20220627052927.jpg -  คณะครู นักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 จัดกิจกรรมโครงการเปิดโลกกว้างสู่การเรียนรู้ ณ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย สถาบันคชบาลแห่งชาติ | https://sanmuengmoont1lp.ac.th 20220627052928.jpg -  คณะครู นักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 จัดกิจกรรมโครงการเปิดโลกกว้างสู่การเรียนรู้ ณ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย สถาบันคชบาลแห่งชาติ | https://sanmuengmoont1lp.ac.th